Til Portalforsiden   Print    Send til ven   Brug som startside
    øRUM LOKALRÅD
   Log in


Vedtægter for beboerforeningen for Ørum og omegn

 

§1  Foreningens navn er beboerforeningen for Ørum

      og omegn.

 

§2  Foreningens formål er at samle beboerne i Ørum

      og omegn til drøftelse og løsning af fælles opgaver

      samt være fælles talerør i forhold til offentlige

      myndigheder m.fl.

 

§3  Ret til optagelse i foreningen har enhver, der har

      tilknytning til Ørum og omegn.

 

§4  Medlemmer der fraflytter området, kan fortsætte

      som medlemmer, hvis de ønsker det, forudsat de

      stadig betaler kontingent til foreningen. Medlemmer

      uden for området, kan optages med bestyrelsens

      samtykke, ligeledes mod at betale kontingent.

 

§5  Udmeldelse af foreningen, skal ske skriftligt til

      bestyrelsen.

 

§6  Ethvert medlem er pligtig til at modtage valg til

      bestyrelsen, dog er de fratrædende bestyrelsesmed-

      lemmer ikke pligtig til at modtage genvalg før efter

      3 års forløb.

 

§7  Foreningens kontante beholdning, samt hvad den i

      øvrigt måtte erhverve sig, er og forbliver foreningen

      ejendom, så længe foreningen består. Foreningens

      midler skal varetages på betryggende vis.

 

      Det årlige kontingent fastsættes på generalforsam-

      lingen og betales senest d. 1. marts.

 

§8  Generalforsamlingen er foreningens højeste myn-

      dighed. Generalforsamlingen afholdes 1 gang

      årlig. Stemmeret på forudsætter at kontingentet

      er betalt.

 

      Bestyrelsen eller 4 medlemmer af foreningen kan

      indkalde til ekstraordinær generalforsamling med

      mindst 8 dages varsel. Indkaldelse kan ske ved

      opslag i opslagstavlen eller ved husstands omdelte

      indkaldelser.

 

      Foreningens regnskabsår er 1. oktober -

      30 september.

      Generalforsamlingen skal indvarsles 14 dage før i

      opslagstavlen.

      Afstemning på generalforsamlingen sker skriftligt.

      Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlin-

      gen, skal være indsendt til formanden senest 10

      dage før generalforsamlingen afholdes.

 

Dagsorden for generalforsamling:

 

      1. Valg af dirigent.

      2. Bestyrelsens beretning v/formanden

      3. Regnskabsaflæggelse v/kasseren til godkendelse

      4. Fastsættelse af næste års kontingent.

      5. Behandling af indkomne forslag

      6. Valg til bestyrelse

      7. Eventuelt.

 

 

      Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der

      konstituerer sig selv. 3 medlemmer afgår på ulige år

      2 medlemmer afgår på lige år. Første gang efter

      lodtrækning.

      Referater fra bestyrelsesmøder sætters i opslags-

      tavlen.

 

  Kontakt
  Sponsorer
 
 Søgning